Základní škola Mladecko,  okres Opava,  příspěvková organizace

Současnost


Naše škola získala v roce 2011 finanční podporu v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost na grantový projekt „Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje“.

Cílem projektu bylo žákům ukázat možnosti poskytované okolní přírodou a díky pomůckám pro terénní praxi a za pomocí odborného dozoru by žáci zkoumali přírodní zákonitosti, objevovali druhovou pestrost, učili se žít v souladu s přírodou a naplňovat tak princip trvale udržitelného rozvoje.

Díky výstupům bádání žáků byly vytvořeny tabule naučné stezky, která byla za pomocí odborného dohledu vybudována v okolí školy. Učitelé s žáky vytvořili pracovní listy, které rozšiřují obzory i za hranice stezky.

Na konci projektu si žáci porovnali své znalosti v soutěži zaměřené na životní prostředí Evropské unie.

V průběhu projektu, došlo k proškolení pedagogického sboru v používání informačních technologii, k dovybavení školy vhodnými pomůckami, jako např. videomikroskop, síťky na chytání hmyzu, lupy, kelímkové lupy, IT technika (projektory, interaktivní tabule, notebooky, plátna, multifunkční zařízení pro tisk), flipcharty, nástěnné mapy Evropy. Také došlo k vybudování nové učebny přírodopisu a venkovní učebny enviromentální výchovy a tématickým zájezdům žáků.

Jako partnerské školy se do projektu zapojily i MŠ a ZŠ Litultovice a MŠ a ZŠ Hlavnice.

Věřím, že celý projekt přispěl ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky pro žáky.

Ing. Vladimíra Mazalová

ředitelka školy