Základní škola Mladecko,  okres Opava,  příspěvková organizace

Naše škola v roce 2015 získala finanční příspěvek z Ministerstva životního prostředí na ozdravný pobyt pro žáky druhého stupně. Protože se nejedná o pouhý ozdravný pobyt, ale také o výchovně naučný pobyt, žáci absolvují spoustu akcí, které je seznámí s životem v lese. Co tedy mohou očekávat:

Žáci vyjedou do CHKO Jeseníky do Žďárského potoka, kde se postupně seznámí s funkcí lesa, s rostlinami a živočichy žijícími v lese a celém CHKO, významem lesa pro lesní hospodářství. Dále se žáci seznámí a aktivně začlení do ochrany lesa a životního prostředí. Program je vytvořený školní koordinátorkou EVVO a bude zprostředkován firmou Relaxa - outdoor aliance s.r.o. 

Hlavním cílem je vychovat žáka s kladným postojem k lesu a celkově k přírodě. Do programu je proto začleněna terénní výuka, exkurze do dřevařského závodu, přírodovědná pozorování, praktické činnosti s přírodními materiály, aktivní pomoc lesu.

Výuka je prováděna badatelsky, prostředkem je kromě frontálního vyučování hlavně diskuze, práce ve skupinách i prvky brainstormingu, projektové vyučování. Program by měl žákům umožnit kladné prožitky spojené s přírodou a kamarády - spolužáky.


Ing. Vladimíra Mazalová

ředitelka školy


Zpráva z pobytu

V pondělí 2. listopadu 2015 odjeli všichni žáci vyššího stupně se svými učitelkami, paní ředitelkou a paní vychovatelkou Hankou do Staré Vsi u Rýmařova.

Žáci hned po příjezdu vytvořili pracovní skupiny, které si pojmenovali podle svého ekologického záměru. Tento podnikatelský záměr se prolínal jejich celým pobytem. Snažili se společně vyrobit ekologický produkt, vstoupit s ním na trh a výsledek výrobního procesu nebyl zaměřen pouze na zisk, ale musel být v souladu s přírodou. Žáky napadaly takové činnosti, jako výroba ekologického toaletního papíru, starost o les a jeho výsadba, či výroba zápalek. V těchto skupinách museli prokázat vzájemnou toleranci, spolupráci, odvahu a také sportovního ducha. Žáci museli skočit skok do prázdna, pohybovat se ve výškách nebo ubránit stanoviště.

Nebylo vše pouze o sportovním vyžití, žáci byli rozděleni do týmů, plnili nejrůznější úkoly, hráli hry a soutěžili mezi sebou. Poslední den pobytu pak byli vyhlášeni ti nejlepší: Green Forest ve starší kategorii a v mladší tým K.A.S.S. Proběhla také volba o nejkrásnější MIŠ a nejkrásnějšího MIŠÁKA a samozřejmě i diskotéka. Nechyběl ani celodenní výlet – na Mravencovku, Alfrédku a vyhlídkovou věž. A protože jsme byli na škole v přírodě, stihli jsme i učení, poznávací a stmelovací hry pro třídní kolektivy. Společně jsme vytvořili TÝM a každý z nás je jeho pevným článkem.

Děti byly vytíženy od rána do večera, neprotestovaly a přistupovaly k veškerému programu aktivně. Za to si všichni zaslouží velkou pochvalu. Věříme, že alespoň něco z toho, co si děti při jednotlivých činnostech vyzkoušely, jim utkví v paměti a rády budou na ŠvP ve Staré Vsi vzpomínat.