Historie


Mladecko

Mladecko leží v oblasti Nízkého Jeseníku, jihozápadně od města Opavy, ve vzdálenosti 16 km. Nachází se v nadmořské výšce 340 m.

Obec se nachází na železniční trati Opava - Svobodné Heřmanice a na silnici I/46 spojující města Opavu a Olomouc.

V okolí Mladecka se rozkládají rozsáhlé smíšené lesy.

Historie

Ves byla produktem slovanské kolonizace, která postupovala od sklonku 12. století proti proudu říčky Hvězdnice. Na počátku 17. století ves ležela na rozhraní českého a německého území a obyvatelé byli ze dvou třetin českého původu.

Počátkem 20. století bylo zdejší obyvatelstvo téměř poněmčeno. Německá škola existovala (vedle české) v Mladecku již od roku 1791. Česká škola však posléze zanikla.

Teprve v roce 1927 byla výnosem ministerstva školství a národní osvěty zřízena nová česká jednotřídní menšinová obecná škola v Mladecku. Vyučování probíhalo zvláště v prvních letech velmi pomalu a namáhavě. Žáků bylo obvykle 11- 12. Přestože to byla škola státní, byla do značné míry závislá na darech dobrodinců - různých továren, závodů, úřadů, spolků i soukromníků.

Měšťanská škola v Mladecku byla založena výnosem ministerstva školství v listopadu 1929 a jejím prvním ředitelem byl jmenován Rudolf Kadula.

Přestože byla měšťanská škola zřízena již v listopadu 1929, vyučovat se začalo teprve 7. ledna 1930, a to proto, že nebylo možné najít vhodné místnosti. Vyučovalo se v soukromém domě paní Pravdové z Opavy, ale ten musel být vždy na léto vyklizen pro letní hosty. Prvními učiteli byli ředitel Kadula, odborný učitel Vlastimil Černoch a dívčí ruční práce vyučovala Al. Šišková z Horního Benešova. Zpočátku se vyučovalo v jedné, v 1. třídě. Do adaptovaného domu paní Pravdové se v lednu 1930 přestěhovala i obecná škola z ozdravovny Báňské a hutní společnosti. V obecné škole bylo tehdy jen 8 žáků, ale brzy se jejich počet zvýšil zase na 12. Učitelem byl Karel Pavelek.

Od svého vzniku byla měšťanská škola v Mladecku školou újezdní. V prvním roce ji navštěvovali žáci z Litultovic, Dolních Životic, Hertic a Jezdkovic.

Ve školním roce 1930/31 byl otevřen II. ročník měšťanské školy, také v domě paní Pravdové, která po dlouhém jednání na okresním úřadě v Opavě souhlasila s pronajmutím další místnosti i s dalšími nezbytnými úpravami, zvláště stropu.

Tehdy již navštěvovali měšťanskou školu žáci z českých vesnic Uhlířova, Štáblovic, Jezdkovic, Litultovic, Dolních Životic, Hertic a Hlavnice. Docházely sem i české děti z německých vesnic Mladecka, Jakartovic, Deštného, Svobodných Heřmanic, Bratříkovic, Bohdanovic, Nových Lublic, Kunčic, ba dokonce i z Horního Benešova, Medlic a Slezské Harty. Také někteří Němci začali své děti do zdejší školy posílat. Pro tento účel byla také měšťanská škola v Mladecku zřízena, aby posilovala zdejší český život. Žáci chodili do školy rádi, přestože byl jejich domov v mnoha případech značně vzdálen. Škola i rodičovské sdružení se všemožně snažily, aby měly děti ve škole dobré zaopatření.

Velmi významná a na svou dobu i moderní a pokroková byla lékařská prohlídka a ošetření zubů všech žáků. Tuto akci financoval Československý červený kříž.

Měšťanská škola - její učitelé a žáci i rodičovské sdružení - vykonala hodně velmi záslužné práce také při posilování českého národního vědomí. Hrála se tu četná ochotnická divadla, pořádaly se dětské besídky, výstavky prací žáků, a tak byla čeká menšina, přes značný odpor místních Němců, značně posilována. V čele všeho tohoto snažení stál ředitel měšťanské školy Rudolf Kadula, který byl také předsedou místního odboru Matice opavské.

V roce 1934 byla zásluhou ředitele Kaduly založena i mateřská škola, kterou od počátku navštěvovalo 18 dětí z Mladecka, Luhů a Jakartovic. I tato škola musela být umístěna v soukromém domě.

Situace, týkající se školy v Mladecku, se stávala opravdu svízelnou. Proto ředitel školy, školní rada i rodičovské sdružení vynakládali velké úsilí na prosazení vybudování vhodné školní budovy. Dlouhodobé úsilí bylo korunováno úspěchem v roce 1936. Byl zakoupen pozemek v Mladecku u silnice do Hlavnice v celkové výměře 4.999 m2. Stavba byla na jaře 1936 zadána stavitelům Kolář - Rubý z Moravské Ostravy za podmínek, že bude do zimy 1936 pod střechou a dne 1.7.1937 dokončena „na klíč“. Dne 19. června bylo stavitelům předáno staveniště, 24. června se dostavili proutkaři, aby vyhledali pramen vody a 30. června bylo započato se stavbou. Tak byla v poměrně krátké době vystavěna krásná, moderní, dvoupatrová budova, nákladem Ústřední matice školské za 6 miliónů Kč. O uskutečnění stavby si získal veliké zásluhy ředitel zdejší školy Rudolf Kadula, který pro postavení budovy a vůbec pro rozvoj české školy v Mladecku přinášel těžké oběti. V práci jej podporoval dr. Vlastimil Stypa, rodák z Litultovic, zvaný v Praze „slezský konzul“, který R. Kadulovi zjednával přístup do všech úřadů a institucí v Praze.

Ředitel R. Kadula se ani dokončení stavby školy nedočkal. Zemřel náhle po operaci žaludku v říjnu 1936 ve věku 49 let. Za zásluhy o tuto školu mu byla zasazena v budově školy pamětní deska.

Po smrti ředitele Kaduly byl jmenován zatímním správcem školy odborný učitel Karel Nosek. Za jeho správcování byla školní budova dostavěna a 1.10.1937 zde bylo slavnostně zahájeno vyučování. Novým ředitelem byl ustanoven František Flanderka. V nové školní budově se však vyučovalo jenom rok. Ve dnech říjnových 1938 bylo Opavsko po Mnichovském diktátu obsazeno Němci, a tak čeká škola v Mladecku osiřela.

Po celou dobu okupace se ve škole nevyučovalo. Budova byla používána k jiným účelům. Okupací školní budova velmi utrpěla, hlavně vnitřní zařízení. V létě 1945 bylo nutno celou školu opravit. Opravy si vyžádaly náklad asi 100 tisíc Kč. 3. září 1945 byl zahájen školní rok 1945/46.

Škola byla opět újezdní. Docházeli do ní žáci z těchto obcí: Mladecko, Dolní Životice, Litultovice, Hlavnice, Deštné, Jakartovice, Bratříkovice, Nové Lublice, Kunčice, ale také z Uhlířova, Štáblovic, Jezdkovic, Bohdanovic a Svobodných Heřanic.

Žáci byli rozděleni do čtyř tříd - II., III., IV. a do jednoročního učebného kursu. I. třída nebyla zatím otevřena. V jednoročním učením kursu  byli ti, kteří za okupace nemohli navštěvovat českou školu. Příchodem nových českých občanů a odsunem Němců se stalo Mladecko opět ryze českou obcí.

Ve školním roce 1946/47 byla ve vestibulu školy slavnostně odhalena pamětní deska prvnímu řediteli české měšťanské školy v Mladecku Rudolfu Kadulovi. Pamětní deska je dílem akademického sochaře Vincence Havla z Opavy. K odhalení desky mělo dojít již v roce 1938, ale tehdejší pohnuté doby to znemožnily.