Současnost


V současné době působí na škole 12 pedagogických pracovníků a 3 provozní (nepedagogičtí) pracovníci. Ředitelkou školy je Ing. Vladimíra Mazalová.

Ve školním roce 2013/2014 jsme začali vyučovat podle ŠVP Komplexní pohled na svět. V rámci vlastní profilace se ve škole zaměřujeme především na vyučování přírodovědných předmětů.

Školu navštěvuje 94 žáků z 10 obcí, a to z Mladecka, Jakartovic, Litultovic-Luhů, Hlavnice, Bratříkovic, Bohdanovic, Hořejších Kunčic, Deštné, Životských Hor a Lhotky u Litultovic.

Ve škole pracuje školní družina, která má 2 oddělení s 60 dětmi.

Škola pořádá řadu akcí pro žáky i veřejnost, např.: výstavky s akademiemi, sportovní akce, divadelní a filmová představení, návštěvy muzeí, planetária a v neposlední řadě i dny otevřených dveří. Žáci naší školy se pravidelně účastní  různých soutěží sportovních, uměleckých nebo vědomostních. Jsou to např.: atletický čtyřboj, turnaje v kopané, pálkované (opakovaně 1. místo v okrese), vybíjené, výtvarné a literární soutěže, přírodovědné, zahradkářské a lesnické soutěže, Zlatý list a olympiády odborných předmětů.

Při škole, i při školní družině funguje velké množství zájmových kroužků, ze kterých si děti mohou vybrat a navštěvovat je. Namátkou např.: sportovní, dramatický kroužek, dovedných rukou, angličtina pro první třídu, angličtina pro druhou třídu, anglická konverzace, country tance, střelecký a počítačový kroužek.